การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี:  

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
  เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดูวีดีโอ
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
  เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  เอกสารแนบ 2: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดาวน์โหลด
  เอกสารแนบ 3: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตน ดาวน์โหลด
  เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะ ก ข ค และใบประจำต่อแบบ  
  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
     
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดูวีดีโอ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 4) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 6) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ก่อนการประชุม  
- มาด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
- มอบฉันทะบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
- มอบฉันทะนิติบุคคล ดาวน์โหลด
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (แบบแนบเอกสารมอบฉันทะ) ดาวน์โหลด
- การติดตามและแก้ไขแบบคำร้อง ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการสอบถามคำถาม ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการลงคะแนน (E-Voting) ดาวน์โหลด
แนะนำการใช้งานระบบ Inventech Connect ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดูวีดีโอ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: คำแนะนำรื่องเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: วิธีปฏิบัตในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดูวีดีโอ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
- รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
   
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดูวีดีโอ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
- รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดูวีดีโอ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี และงบการเงิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
- รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดูวีดีโอ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2561 และงบการเงิน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
- รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดูวีดีโอ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน ประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
- รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
   
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดูวีดีโอ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะ ก ข ค และใบประจำต่อแบบ  
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด