นักลงทุนสัมพันธ์

SET : WHAUP
ปรับปรุงเมื่อ:14 June 2024 15:59
4.06 THB
เปลี่ยนแปลง (%) : -0.10 (-2.40%)
ปริมาณ (หุ้น) : 3,983,707
ราคาสูงสุด : 4.18
ราคาต่ำสุด : 4.06
วันก่อนหน้า : 4.16
ราคาเปิด : 4.18

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านธุรกิจสารารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประทศและต่างประเทศ จากความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ กอปรกับการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนจากการต่อยอดธุรกิจทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอ ส่งผลให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2566 เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Operation Highlights

โซลูชั่นด้าน
สาธารณูปโภคและน้ำ

พลังงาน
ทดแทน

การบำบัดน้ำเสีย
จากอุตสาหกรรม

โครงการวางท่อจัดจำหน่าย
และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+662-719-9555 ต่อ 221

ir@wha-up.com