โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,694,852,570 70.45
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 91,020,800 2.38
3 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 73,836,600 1.93
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,160,495 1.29
5 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 39,432,678 1.03
7 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 33,363,478 0.87
8 นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 26,684,956 0.70
9 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 26,536,506 0.69
10 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,361,200 0.48
11 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,204,500 0.40
12 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,044,000 0.37
13 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY 13,836,100 0.36
14 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 12,412,000 0.32
15 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 10,439,700 0.27
16 นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล 9,830,000 0.26
17 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 6,725,600 0.18
18 กองทุนเปิด ภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท-อโลเคชั่น 6,031,100 0.16
19 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6,000,000 0.16
20 กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน 5,859,200 0.15

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563