โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,633,999,970 68.86
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 76,348,100 2.00
3 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด 72,581,665 1.90
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,482,603 1.71
5 H-INTERNATIONAL (SG) PTE.LTD. 43,500,010 1.14
6 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 34,499,800 0.90
7 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 18,454,386 0.48
8 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 17,081,813 0.45
9 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,050,000 0.45
10 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 16,614,956 0.43
11 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,499,200 0.41
12 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P 15,417,292 0.40
13 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 15,350,500 0.40
14 นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร 15,314,700 0.40
15 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล 15,018,500 0.39
16 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P 14,329,660 0.37
17 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 12,500,000 0.33
18 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,000,000 0.31
19 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล 11,957,900 0.31
20 STATE STREET EUROPE LIMITED 11,335,078 0.30

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562