โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,633,999,970 68.86
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 79,833,100 2.09
3 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด 72,581,665 1.90
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,417,787 1.29
5 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
6 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 34,499,800 0.90
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 34,484,448 0.90
8 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,206,800 0.53
9 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 18,314,986 0.48
10 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 17,081,813 0.45
11 นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 16,684,956 0.44
12 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล 16,367,500 0.43
13 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1 15,417,292 0.40
14 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,204,500 0.40
15 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล 15,018,500 0.39
16 AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1 14,329,660 0.37
17 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 12,500,000 0.33
18 นายสมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร 12,329,100 0.32
19 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY 11,103,400 0.29
20 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 10,174,200 0.27

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562