โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,633,999,970 68.86
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 77,833,100 2.03
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 75,644,787 1.98
4 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด 72,581,665 1.90
5 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
6 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 34,499,800 0.90
7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,656,800 0.51
8 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 18,314,986 0.48
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 18,143,478 0.47
10 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 17,081,813 0.45
11 นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 16,684,956 0.44
12 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1 15,417,292 0.40
13 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,204,500 0.40
14 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล 15,018,500 0.39
15 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 14,791,200 0.39
16 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล 14,356,500 0.38
17 AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1 14,329,660 0.37
18 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 13,732,700 0.36
19 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 12,500,000 0.33
20 นายสมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร 10,690,000 0.28

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562