โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,694,852,570 70.45
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 98,074,300 2.56
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 76,647,046 2.00
4 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 73,836,600 1.93
5 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 42,531,078 1.11
7 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 33,363,478 0.87
8 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 27,836,900 0.73
9 นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 26,684,956 0.70
10 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 26,536,506 0.69
11 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,518,400 0.38
12 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ 12,790,300 0.33
13 น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ  12,412,000 0.32
14 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 11,800,000 0.31
15 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,757,800 0.31
16 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 11,408,400 0.30
17 กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY 10,632,400 0.28
18 นายสมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร  10,520,800 0.28
19 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 9,692,600 0.25
20 นายชูเกียรติ ชนารัตน์  6,000,000 0.16

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564