โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/12/2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,694,852,570 70.45
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 97,830,300 2.56
3 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 73,836,600 1.93
4 WHA Industrial Development International (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
5 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 33,363,478 0.87
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,099,609 0.71
7 นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 26,684,956 0.70
8 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 26,536,506 0.69
9 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,685,800 0.62
10 กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20,341,300 0.53

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566