โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,694,852,570 70.45
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 98,124,300 2.57
3 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 73,836,600 1.93
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,558,569 1.37
5 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 37,723,678 0.99
7 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 33,363,478 0.87
8 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 27,836,900 0.73
9 นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 26,684,956 0.70
10 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 26,536,506 0.69
11 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ 14,373,200 0.38
12 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 14,158,000 0.37
13 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,426,300 0.32
14 น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 12,412,000 0.32
15 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 11,800,000 0.31
16 นายสมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร 10,520,800 0.28
17 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 10,110,900 0.26
18 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 9,692,600 0.25
19 กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY 6,874,300 0.18
20 นายจักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์ 6,229,600 0.16

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564