โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/03/2565 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,694,852,570 70.45
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 98,124,300 2.57
3 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 73,836,600 1.93
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,465,517 1.42
5 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
6 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 33,363,478 0.87
7 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 26,684,956 0.70
8 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 26,536,506 0.69
9 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,459,000 0.40
10 น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 12,412,000 0.32
11 นายวรวุฒิ อรรจนโรจน์ 12,150,000 0.32
12 นายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 11,000,000 0.29
13 นายสมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร 10,520,800 0.28
14 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,426,300 0.27
15 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 0.26
16 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ 9,081,500 0.24
17 กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY 7,809,600 0.20
18 นายสิรภพ จึงสมาน 7,179,300 0.19
19 นายชูเกียรติ ชนารัตน์ 6,200,000 0.16
20 THE BANK OF NEW YORK MELLON 5,536,700 0.14

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565