โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %
1 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,633,999,970 68.86
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 77,833,100 2.03
3 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด 72,581,665 1.90
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,396,603 1.87
5 WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD. 43,500,010 1.14
6 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 34,499,800 0.90
7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,011,000 0.50
8 น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 18,454,386 0.48
9 น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 17,081,813 0.45
10 นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 16,684,956 0.44
11 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 15,869,800 0.41
12 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,499,200 0.41
13 นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร 15,420,000 0.40
14 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P 15,417,292 0.40
15 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,300,000 0.40
16 กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล 15,018,500 0.39
17 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P 14,329,660 0.37
18 STATE STREET EUROPE LIMITED 12,714,978 0.33
19 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 12,500,000 0.33
20 กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล 11,957,900 0.31

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562