คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2564

ขนาดไฟล์: 772 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2564

ขนาดไฟล์: 774 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2564

ขนาดไฟล์: 442 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 470 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2563

ขนาดไฟล์: 508 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2563

ขนาดไฟล์: 435 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์: 380 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 361 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์: 329 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์: 308 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์: 308 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 344 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์: 369 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์: 348 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์: 429 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 340 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์: 305 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์: 333 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์: 217 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 220 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2559

ขนาดไฟล์: 339 KB.

ดาวน์โหลด