ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

1. งบแสดงกำไรขาดทุน

(ล้านบาท)

งบแสดงกำไรขาดทุน 2560 2561 2562
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,633.8 1,708.3 1,857.2
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม (1,092.4) (1,120.0) (1,164.4)
กำไรขั้นต้น 541.4 588.3 692.8
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,936.1 2,047.4 1,881.1
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,980.9 2,251.9 2,137.2
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.54 0.59 0.56
       


2. งบแสดงฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560 2561 2562
สินทรัพย์รวม 21,378.2 23,773.3 26,418.7
หนี้สินรวม 8,801.2 9,724.0 12,859.5
ส่วนของเจ้าของรวม 12,577.0 14,049.3 13,559.2
       


3. อัตราส่วนทางการเงิน

(ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 33.1% 34.4% 37.3%
อัตรากำไรสุทธิ 1 (ร้อยละ) 53.5% 57.5% 55.0%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (ร้อยละ) 19.8% 16.9% 15.48%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.70x 0.69x 0.95x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.58x 0.58x 0.81x
       

หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อื่นๆ
2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยค่าเฉลี่ยส่วนของเจ้าของ