ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและการให้บริการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไร
(หน่วย : ล้านบาท)
1. งบแสดงกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงกำไรขาดทุน 2559 2560 2561 2562 2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,467.5 1,633.7 1,708.3 1,857.2 1,698.0
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม -949.5 -1,092.3 -1,120.0 -1,164.4 -1,198.1
กำไรขั้นต้น 518.0 541.3 588.3 692.8 499.8
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 962.4 1,936.1 2,047.4 1,881.1 866.3
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,054.4 1,980.9 2,251.9 2,137.2 812.7
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.2 0.5 0.6 0.6 0.2
           


2. งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 18,652.1 21,378.2 23,773.3 26,418.7 26,171.6
หนี้สินรวม 11,232.6 8,801.2 9,724.0 12,859.5 14,014.5
ส่วนของเจ้าของรวม 7,419.5 12,577.0 14,049.3 13,559.3 12,157.1
           


3. อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 35.30% 33.14% 34.40% 37.30% 29.40%
อัตรากำไรสุทธิ 1 (ร้อยละ) 41.8% 53.5% 57.5% 55.0% 30.7%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (ร้อยละ) 12.0% 19.8% 16.9% 15.5% 6.3%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 1.51x 0.70x 0.69x 0.95x 1.15x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 1.38x 0.58x 0.58x 0.81x 0.91x
           

หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อื่นๆ
2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยค่าเฉลี่ยส่วนของเจ้าของ