ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

1. งบแสดงกำไรขาดทุน
งบแสดงกำไรขาดทุน 2559 2560 2561
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,467.5 1,633.8 1,708.3
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม (949.5) (1,092.4) (1,120.0)
กำไรขั้นต้น 518.0 541.4 588.3
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 962.5 1,936.1 2,047.4
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 369.5 1,980.9 2,251.9
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.16 0.54 0.59
       


2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2559 2560 2561
สินทรัพย์รวม 18,652.1 21,378.2 23,773.3
หนี้สินรวม 11,232.6 8,801.2 9,724.0
ส่วนของเจ้าของรวม 7,419.5 12,577.0 14,049.3
       


3. อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2560 2561
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 35.3% 33.1% 34.4%
อัตรากำไรสุทธิ 1 (ร้อยละ) 14.7% 53.5% 57.5%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (ร้อยละ) 4.2% 19.8% 16.9%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 1.51x 0.70x 0.69x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 1.38x 0.58x 0.58x
       

หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อื่นๆ
2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยค่าเฉลี่ยส่วนของเจ้าของ