งบการเงิน

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2567

งบการเงิน
รายปี 2566

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2566

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2566

งบการเงิน
q32566

งบการเงิน
q22566

งบการเงิน
q12566

งบการเงิน
รายปี 2565

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2565

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2565

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงิน
q32565

งบการเงิน
q22565

งบการเงิน
q12565

งบการเงิน
รายปี 2564

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2564

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2564

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2564

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2564

งบการเงิน
q32564

งบการเงิน
q22564

งบการเงิน
q12564

งบการเงิน
รายปี 2563

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2563

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2563

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2563

งบการเงิน
q32563

งบการเงิน
q22563

งบการเงิน
q12563

งบการเงิน
รายปี 2562

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2562

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2562

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2562

งบการเงิน
q32562

งบการเงิน
q22562

งบการเงิน
q12562

งบการเงิน
รายปี 2561

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2561

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2561

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2561

งบการเงิน
q32561

งบการเงิน
q22561

งบการเงิน
q12561

งบการเงิน
รายปี 2560

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2560

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2560

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2560

งบการเงิน
q32560

งบการเงิน
q22560

งบการเงิน
q12560

งบการเงิน
รายปี 2559

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2559

งบการเงิน
q32559