นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

  บริษัท จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณีที่ไม่มีการขาดทุนสะสม

  โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัทย่อย และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยรับทราบในการประชุมต่อไป

 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

  บริษัทมีบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอื่น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และแตกต่างไปตามข้อกำหนดของแต่ละสัญญา ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่ ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
09-11-66 22-11-66 04-12-66 เงินสดปันผล 0.06 บาท 01/01/66-30/09/66
23-02-66 27-04-66 17-05-66 เงินสดปันผล 0.10 บาท 01/01/65-31/12/65
11-11-65 24-11-65 07-12-65 เงินสดปันผล 0.06 บาท 01/01/65-30/09/65
23-02-65 29-04-65 19-05-65 เงินสดปันผล 0.16 บาท 01/01/64-31/12/64
12-11-64 25-11-64 08-12-64 เงินสดปันผล 0.0925 บาท 01/01/64-30/09/64
25-02-64 27-04-64 18-05-64 เงินสดปันผล 0.16 บาท 01/01/63-31/12/63
13-11-63 26-11-63 09-12-63 เงินสดปันผล 0.0925 บาท 01/01/63-30/09/63
21-04-63 30-04-63 20-05-63 เงินสดปันผล 0.16 บาท 01/10/62-31/12/62
08-11-62 21-11-62 04-12-62 เงินสดปันผล 0.0925 บาท 01/01/62-30/09/62
22-02-62 03-05-62 22-05-62 เงินสดปันผล 0.2115 บาท 01/01/61-31/12/61
20-02-61 04-05-61 21-05-61 เงินสดปันผล 0.2034 บาท 01/01/60-31/12/60