หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 20 มกราคม 2563 16:37
  • ราคาล่าสุด:
    5.60 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): -0.20 (-3.45%)
    ปริมาณ (หุ้น): 4,345,300
ราคาสูงสุด : 5.75
ราคาต่ำสุด : 5.55
วันก่อนหน้า : 5.80
ราคาเปิด : 5.75

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2561

18.22 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

363 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562

329 KB. | PDF