หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2561

18.22 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

363 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562

329 KB. | PDF