หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

  • SET: WHAUP
  • ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2562 16:39
  • ราคาล่าสุด:
    6.05 THB
  • เปลี่ยนแปลง(%): - (-%)
    ปริมาณ (หุ้น): 1,937,700
ราคาสูงสุด : 6.10
ราคาต่ำสุด : 6.05
วันก่อนหน้า : 6.05
ราคาเปิด : 6.05

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

30.5 MB. | PDF

รายงานประจำปี 2561

18.22 MB. | PDF

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

363 KB. | PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562

329 KB. | PDF