นักลงทุนสัมพันธ์

SET : WHAUP
ปรับปรุงเมื่อ: 25 May 2022 16:38
3.90 THB
เปลี่ยนแปลง (%) : -0.04 (-1.02%)
ปริมาณ (หุ้น) : 2,221,060
ราคาสูงสุด : 3.94
ราคาต่ำสุด : 3.90
วันก่อนหน้า : 3.94
ราคาเปิด : 3.94

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีที่ท้าท้ายอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทนำแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่ได้วางแผนตั้งแต่ปี 2562 มาปฏิบัติ อาทิเช่น มาตรการ Bubble & Seal โดยการนำระบบ SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition มาใช้ในการควบคุมดูแลการผลิตน้ำผ่านห้องควบคุมส่วนกลาง ทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจสาธารณูปโภค และพลังงานยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าจะอยู่ในภาวะของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก็ตาม

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Operation Highlights

โซลูชั่นด้าน
สาธารณูปโภคและน้ำ

พลังงาน
ทดแทน

การบำบัดน้ำเสีย
จากอุตสาหกรรม

โครงการวางท่อจัดจำหน่าย
และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

+662-719-9555 ต่อ 221

ir@wha-up.com